Pagtuklas

Sana hindi ka mapagod hangga't nasa proseso ka ng pagtuklas.
Kahit tila matagal at napag-iiwanan sa ilalim ng kalawakan
patuloy mong hanapin ang sagot sa mga balangkas.
Kahit ang daanan mo'y batuhan at mga dawagan,
manatili ka sanang matatag kagaya ng punongkahoy sa kagubatan.
Kahit 'di ka makasabay sa mabilis na pag-usad ng mundo,
patuloy mo pa rin ihakbang ang mga paa mo,
papunta sa lugar kung saan naroon ang kasiyahan at kapayapaan .

Huwag mong hayaan na ang takot ay mamutawi sa iyong dibdib,
Mga ligalig na mistulang kumakalabog at sumasabog pagsapit ng dilim.
Sikapin mong hanapin ang liwanag kahit ang ulap ay makulimlim,
kahit malakas ang ihip ng hangin, at kahit ang ulan ay 'di natitinag.
Hayaan mong iduyan ka ng hangin hangga't kasagutan ay iyong mabatid.
Patuloy mong hanapin ang mga hinaing na isinulat mo sa buhangin,
At sa iyong pagmamasid, pagtitimpi, paglalakad, at pananalangin.
Matutuklasan mong ikaw ang tanging tugon sa mga tanong sa mga bituin.


Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about "kuliglig sa kanyang dibdib."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Writings

woman sitting on bed watching by the window during winter

Better days are coming

You're just in a season, it's just a chapter of your story; better days are coming.
person holding Android smartphone

Do you want to be an influencer?

Who are we, when no one is watching us?

Her first book

Now words miserably failed surely this would lead to infinite bliss after death.

Stepping out in Faith

Inhaling His grace and savoring the beauty of life. And I pray that my journals will transcend into the spaces that need them the most.

Meryl Villaruel

© Copyright 2017 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa

Let's connect!